ویدئوهای آموزشی تافل

فیلم های آموزشی تافل مرکز تخصی زبان هیراد که به صورت رایگان در خدمت دانش پژوهان عزیز قرار گرفته آموزش تافل در راستای افزایش دانش و آمادگی در رشته تافل و آزمون تافل با گردآوری منابع اصلی آماده سازی آزمون تافل (TOEFL) و تدوین و تأمین منابع طبقه بندی شده ، تخصصی و انحصاری ویژه توسط اساتید با تجربه این دوره و طراحی طرح درس ویژه بر اساس آگاهی و شناخت کامل از نیازهای آموزشی مورد نیاز آزمون تافل (TOEFL) ، اقدام می نماید.

 

فیلم های آموزشی تافل

ویدئوهای آموزشی تافل

در چیزی سرآمد بودن در تافل

To be at the leading edge of sth

مدرس : استاد حمید سیدیان

با کسی با اجحاف رفتار کردن در تافل

Treat sb unfairly

مدرس : استاد حمید سیدیان

اختیار کامل داشتن در تافل

Have full authority

مدرس : استاد حمید سیدیان

از هیچ تلاشی دریغ نکردن در تافل

spare no efforts

مدرس : استاد حمید سیدیان

تخم (بذر) چیزی را پاشیدن در تافل

Sow the seeds of sth

مدرس : استاد حمید سیدیان

رشد بی رویه در تافل

Uncontrolled growth of

مدرس : استاد حمید سیدیان

دچار بودن در تافل

To be gripped by

مدرس : استاد حمید سیدیان

با چیزی مخالف بودن در تافل

To be counter to sth

مدرس : استاد حمید سیدیان

سرمایه گذاری کردن در تافل

Capitalized on sth

مدرس : استاد حمید سیدیان

درگیر چیزی بودن در تافل

To be wrapped up with

مدرس : استاد حمید سیدیان

به احترام در تافل

In deference to

مدرس : استاد حمید سیدیان

متصدی چیزی بودن  در تافل

To be up to

مدرس : استاد حمید سیدیان